สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ufabet เป็นประธานเปิดการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มอบหมายให้ นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานการประชุมฯ

กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือที่ มท 0409.7/ว 551 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เกิดความต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด แจ้งแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ประสานภาคีเครือข่าย 5 ภาคส่วน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)หรือคณะทำงานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น

ให้ความสำคัญการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้บริษัท มีผลกำไรและนำไปสู่ความยั่งยืนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *